ESP32 S3芯片系列参数对比

2024-01-30 17:54:31 提问

他们参数有什么区别 电压  flash PSRAM

ESP32 S3芯片 ESP32 S3芯片系列参数对比
我来答
浏览 658 次
已有2个回答
斑梨游客813ac
回答时间:
2024-01-30 17:55:29

命名规则

点赞0

举报

斑梨游客813ac
回答时间:
2024-01-30 17:56:05

型号对比
订购代码1 封装内 Flash 封装内 PSRAM 环境温度2
(°C) VDD_SPI 电压3
ESP32-S3 — — –40 ∼ 105 3.3 V/1.8 V
ESP32-S3FN8 8 MB (Quad SPI)4 — –40 ∼ 85 3.3 V
ESP32-S3R2 — 2 MB (Quad SPI) –40 ∼ 85 3.3 V
ESP32-S3R8 — 8 MB (Octal SPI) –40 ∼ 65 3.3 V
ESP32-S3R8V — 8 MB (Octal SPI) –40 ∼ 65 1.8 V
ESP32-S3FH4R25 4 MB (Quad SPI) 2 MB (Quad SPI) –40 ∼ 85 3.3 V

点赞0

举报

价格: ¥29/34
型号: ESP32-S3-Zero
制造商: 斑梨电子